Home » Aktualitātes » Jauno psiholoģijas zinātnieku konkursa mērķis un norise

Jauno psiholoģijas zinātnieku konkursa mērķis un norise

MĒRĶIS

Psiholoģija kā zinātne nevar attīstīties bez spēcīgiem zinātniekiem. Vienlaikus psiholoģijas kā zinātnes un profesionālās darbības nozares prestiža nostiprināšanai ir svarīgs sabiedrības atbalsts. Tādēļ jaunajiem zinātniekiem ir būtiski gan izstrādāt zinātniski korektu pētījumu, gan arī pārliecinoši stāstīt par savu darbu, prezentēt gūtās atziņas un to pielietojamību.

Šī pasākuma – konkursa mērķis ir, no vienas puses, veicināt sabiedrības izpratni par psiholoģiju kā zinātni un popularizēt jaunākos psiholoģijas zinātnes atklājumus un kā tie ir pielietojami dažādās sfērās; no otras puses, attīstīt psiholoģijas studentu prasmes prezentēt savu veikumu un „pārdot” savas idejas un atziņas plašākai sabiedrībai, ne vien kolēģiem akadēmiskā vidē.

NORISE

Konkursa uzdevums: sagatavot aprakstu par savu pētījumu līdz 1. septembrim, atsūtot to uz e-pastu zinatniekukonkurss@psihologubiedriba.lv.  

Pieteikuma anketu students/ absolvents saņem sazinoties ar savas augstskolas metodiķi, programmas direktoru vai darba vadītāju.

(Nepieciešamības gadījumā iesniegšanas termiņš tiks pagarināts)

Konkursa dalībnieki: spēcīgākie pēdējo 3 gadu psiholoģijas izglītības programmu  absolventi (bakalauri, maģistri). Katra Latvijas augstskola, kurā ir absolventi psiholoģijas studiju programmās, izvirza konkursam ne vairāk kā 4 pārliecinošāko pētījumu autorus, kuri iesniedz konkursam video prezentācijas par saviem oriģināl-pētījumiem un to pielietojamību.

Nav ierobežojumu dalībnieku atkārtotai dalībai konkursā, taču vienu un to pašu pētījumu konkursā var pieteikt tikai vienu reizi.

Prezentāciju formāts

Mutiska prezentācija, kuru ilgums ir ne vairāk kā 7 minūtes. Tajā dalībnieks prezentē savu pētījumu un to, kādā veidā tā rezultāti ir pielietojami sabiedrības labā un/vai kādā konkrētā sabiedrības dzīves sfērā.

Konkursa norise

Līdz 2019. gada 1. septembrim pieteikumu iesniegšana. Pieteikums tiek iesniegts darba anotācijas formā, aizpildot pieteikšanās formu (nepieciešamības gadījumā iesniegšanas termiņš tiks pagarināts).


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *